Algemene voorwaarden - Almere Nieuws

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op alle diensten die worden aangeboden door Almere Nieuws, deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op maandag 16 december 2019.

Almere Nieuws heeft ten alle tijden het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder enige verdere kennisgeving aan diegenen die gebruik maken van de website en/of diensten van Almere Nieuws.

1.0 Begrippen en definities

 • 1.1 Aanbieder: Almere Nieuws;
 • 1.2 Gebruiker: diegenen die gebruik maken van de diensten en/of website van Almere Nieuws;
 • 1.3 Website: de website van Almere Nieuws, http://www.almere-nieuws.nl/;
 • 1.4 Social media: de social media kanalen van Almere Nieuws als Twitter, Facebook, Instagram en YouTube;
 • 1.5 Actie(s): georganiseerde (weggeef)acties door Almere Nieuws waarbij deelnemers aan de actie(s) kans kunnen maken op prijzen;

2.0 Gebruik van de website

 • 2.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade bij de Gebruiker die voortkomt uit het (onjuist) gebruik van de Website van de Aanbieder en/of advertenties die op de Website van de Aanbieder worden getoond door externe partijen;
 • 2.2 Het gebruik van de Website van de Aanbieder is geheel gratis;
 • 2.3 De Aanbieder gebruikt op haar Website in eerste instantie geen cookies, wel wordt er een cookie-melding weergeven omdat sommige advertenties die worden geplaatst door externe partijen cookies kunnen vereisen;
 • 2.4 Bij het onjuist gebruik / misbruik van de Website van Aanbieder zal de toegang tot de Website voor Gebruiker worden geblokkeerd;

3.0 Deelname aan acties

 • 3.1 Aanbieder houdt gedurende het hele jaar door verschillende acties waarbij de Gebruiker kans kan maken op prijzen. Om deel te nemen aan deze acties kunnen er door de Aanbieder van de Gebruiker persoonlijke gegevens worden gevraagd als naam, e-mail adres en adres.
 • 3.2 Wanneer een Gebruiker deelneemt aan een actie gaat deze er automatisch mee akkoord dat zijn of haar gegevens mogen worden gedeeld met de oorspronkelijke organisator van de actie en/of bedrijven die meewerken aan de actie. De naam van de deelnemer mag worden gebruikt in publicaties wanneer deze heeft gewonnen;
 • 3.3 Correspondentie over de uitslag(en) van acties gehouden door de Aanbieder wordt niet op prijs gesteld;
 • 3.4 Prijzen die beschikbaar worden gesteld door externe partijen zullen worden geleverd aan de winnaar door de externe partij zelf, de Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de afhandeling / levering van de gewonnen prijs die door de Gebruiker is gewonnen;
 • 3.5 Aanbieder heeft ten alle tijden het recht om een georganiseerde actie (vroegtijdig) te staken om welke reden dan ook, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende deelnemers zijn of wanneer er weinig animo voor de actie is;

4.0 Advertenties

 • 4.1 Op de Website van de Aanbieder worden op verschillende plekken advertenties getoond. Deze advertenties worden verzorgd door externe aanbieders waar de Aanbieder niet aansprakelijk voor is. Voor hetgeen wat er getoond wordt in advertenties geldt dat Aanbieder bij uitingen in de advertentie objectief is en dus geen mening heeft over de getoonde inhoud die wordt weergeven aan de Gebruiker;
 • 4.2 Het staat de Aanbieder vrij om aan de Gebruiker advertenties te tonen op de gehele website;
 • 4.3 Aanbieder kan er voor kiezen om bepaalde content op de Website pas te weergeven zodra er een advertentie door de Gebruiker is bekeken;

5.0 Betalingen

 • 5.1 Aanbieder hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na datum van de factuur;
 • 5.2 Wanneer een factuur niet binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) is voldaan wordt de factuur zonder aanmaning uit handen gegeven aan incassobureau Credifin Nederland welke zorg zal dragen voor het innen van het door de debiteur verschuldigde bedrag;
 • 5.3 Wanneer een factuur niet is voldaan binnen de betaaltermijn (standaard van 14 dagen) wordt er 20,00 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Credifin Nederland zal de wettelijke incassokosten van 40,00 euro plus wettelijke rente in rekening brengen bij de debiteur. Al deze kosten komen bovenop het verschuldigde bedrag en komen voor rekening van de debiteur;
 • 5.4 Voor het plaatsen van advertenties werkt Aanbieder met vooruitbetalingen;
 • 5.5 Aanbieder heeft het recht om af te wijken van hetgeen wordt aangeboden, te weten doorplaatsing van advertenties via social media wanneer Aanbieder van mening is dat de advertentie niet voldoende relevantie heeft voor de gehele doelgroep op social media. Gekozen kan dan worden vanuit kant van Aanbieder voor geen- of gedeeltelijke doorplaatsing op social media (kanalen uitsluiten van doorplaatsing). Aanbieder kan deze uitsluiting doorvoeren zonder overleg met de gebruiker daar doorplaatsing een coulance is en in eerste de afgenomen dienst de advertentie is welke zichtbaar is op de website;
 • 5.6 Het is mogelijk om een factuur te voldoen middels IDEAL en overschrijving;
 • 5.7 Een factuur is bindend en kan niet worden geannuleerd, ook niet wanneer bijvoorbeeld de actualiteit van de advertentie af is of wanneer de advertentie ter promotie was van een evenement welke inmiddels al heeft plaatsgevonden terwijl de factuur nog niet is voldaan;
 • 5.8 Op hetgeen dat Aanbieder aanbiedt is geen herroepingsrecht van toepassing. Wanneer plaatsing van een advertentie niet behaald kan worden en daarmee plaatsing overbodig is, wordt het recht op de advertentie behouden alszijnde 'tegoed' wat gebruikt kan worden tot twaalf maanden na aanschaf;
 • 5.9 Op digitale producten is géén herroepingsrecht van toepassing;

6.0 Reacties

 • 6.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid om te reageren op artikelen van de Aanbieder via Social Media;
 • 6.2 Aanbieder heeft ten alle tijden het recht om een door de Gebruiker geplaatste reactie te verwijderen om welke reden dan ook;
 • 6.3 Aanbieder heeft ten alle tijden het recht om Gebruiker te blokkeren om welke reden dan ook;
 • 6.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door Gebruiker geplaatste reactie, bij inhoud dat in strijd is met de Nederlandse Wet zal melding worden gemaakt bij de politie;
 • 6.5 Aanbieder streeft er naar om reacties op artikelen te modereren op inhoud en heeft bepaalde (scheld)woorden uitgesloten van plaatsing;
 • 6.6 Aanbieder streeft er naar om irrelevante, discriminerende, scheldende, aanvallende, seksueel getinte of andere onbeschaafde reacties te verbergen van openbare weergave;
 • 6.7 Wanneer Gebruiker een blokkade heeft opgelopen als gevolg van een door Aanbieder verwijderde reactie, kan deze blokkade niet ongedaan worden gemaakt;
 • 6.8 Wanneer Aanbieder twijfelt aan de identiteit van Gebruiker kan Aanbieder er voor kiezen om Gebruiker uit te sluiten van het plaatsen van reacties;

7.0 Klachten, tips en/of opmerkingen

 • 7.1 Klachten, tips en opmerkingen worden intern behandeld, hierover wordt geen reactie verstuurd aan de Gebruiker die hetgeen voor heeft gelegd aan de Aanbieder;
 • 7.2 Aanbieder is niet verbonden aan de Raad voor de Journalistiek (hierna te noemen 'RVJ'), dit houdt in dat voorgelegde klachten door de RVJ niet in behandeling worden genomen;
 • 7.3 Wanneer Aanbieder van mening is dat een reactie op een ingekomen klacht op zijn plaats is, zal Aanbieder een reactie versturen aan de indiener van de klacht;
 • 7.4 Aanbieder is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen, handelingen, uitspraken en/of het gedachtegoed van personen die hun medewerking verlenen aan de Aanbieder;
 • Tips en opmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt bij Aanbieder via het contactformulier of rechtstreeks aan info@almere-nieuws.nl;
 • 8.0 Auteursrecht

  • 8.1 Al het werk wat gepubliceerd wordt op de Website en Social Media van Aanbieder berust auteursrecht en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of anderzijds worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder;
  • 8.2 Bij gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk door Aanbieder welke zonder schriftelijke toestemming is gebruikt is Aanbieder genoodzaakt om 250,00 euro (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw in rekening te brengen exclusief andere geleden schade die is voortgekomen uit het onrechtmatig gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk van Aanbieder;
  • 8.3 Al hetgeen wat er wordt ingezonden door Gebruiker aan Aanbieder mag zonder toestemming worden gebruikt mits Gebruiker van te voren kenbaar heeft gemaakt aan Aanbieder om hetgeen te gebruiken onder naamsvermelding;
  • 8.4 Aanbieder gaat er vanuit dat al hetgeen wat er door Gebruiker wordt ingezonden vrij van rechten is en geen eigendom van tweeden berust;

  9.0 Slotbepalingen

  • 9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de Algemene Voorwaarden;
  • 9.2 Indien een of meerdere epalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan;
  • 9.3 Aanbieder is niet aansprakelijk, verantwoordelijk of verbonden aan uitspraken, gedachten, meningen en anderzijds andere openbare uitlatingen op privégebied van diegenen die de inhoud verzorgen van Aanbieder (artikelen, foto's, video's, columns, advertenties et cetera).

  Almere Nieuws is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder registratienummer 57600368.


Warning: Undefined variable $ip in /var/www/almerenieuws/website/footer.php on line 425

Deprecated: base64_encode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/almerenieuws/website/footer.php on line 425

Warning: Undefined variable $ip in /var/www/almerenieuws/website/footer.php on line 426

Deprecated: base64_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/almerenieuws/website/footer.php on line 426

Warning: Undefined variable $ip in /var/www/almerenieuws/website/footer.php on line 432